Szanowni Państwo,

Medycyna Praktyczna wykorzystuje w swoich serwisach pliki cookies i inne pokrewne technologie. Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do Państwa potrzeb oraz do celów analitycznych i marketingowych. Korzystamy z cookies własnych oraz innych podmiotów – naszych partnerów biznesowych.

Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić samodzielnie, modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące zmiany ustawień oraz szczegóły dotyczące wykorzystania wspomnianych technologii zawarte są w naszej Polityce Prywatności.

Korzystając z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie plików cookies i podobnych technologii, opisanych w Polityce Prywatności.

Państwa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak może wpłynąć na komfort korzystania z naszych serwisów. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej na podstawie tej zgody.

Klikając przycisk Potwierdzam, wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie wyżej wymienionych technologii oraz potwierdzacie, że ustawienia przeglądarki są zgodne z Państwa preferencjami.

Zmiana rozporządzenia ws. recept

28.12.2012
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 21 grudnia 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich
(Dz. U. z dnia 28 grudnia 2012 r.)
Na podstawie art. 45 ust. 5  ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z  2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z  dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. poz. 260) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Jeżeli osoba uprawniona, o której mowa w art. 2 pkt 14 lit. b i c ustawy o refundacji, wystawia receptę dla siebie albo dla małżonka, zstępnych lub wstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa, w części recepty przeznaczonej na wpisanie danych dotyczących pacjenta:
1) osoba, o której mowa w art. 2 pkt 14 lit. b ustawy o refundacji - może wpisać,
2) osoba, o której mowa w art. 2 pkt 14 lit. c ustawy o refundacji - wpisuje
-dodatkowo adnotację: "pro auctore" albo "pro familiae" lub inną równoważną.",
b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
"3a. Na recepcie wystawianej z adnotacją, o której mowa w ust. 3, dane dotyczące pacjenta mogą nie zawierać danych, które są zamieszczane na nadruku, pieczątce lub naklejce z danymi osoby uprawnionej, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i § 4.";
2) w § 4 w ust. 1:
a)pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) adres miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, numer lokalu, jeżeli nadano), a w przypadku lekarzy wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w  miejscu wezwania lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania - adres miejsca przyjmowania wezwań i miejsca przechowywania dokumentacji medycznej;",
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
"4) identyfikator stanowiący dziewięć pierwszych cyfr numeru identyfikacyjnego REGON, właściwego dla miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego, jeżeli dotyczy.";
3) w § 5 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
"3. Jeżeli na recepcie przepisano wyłącznie lek niepodlegający refundacji posiadający kategorię dostępności "Rpw", osoba wystawiająca receptę zamieszcza dane, o  których mowa w ust. 1 i 2, oraz unikalny numer identyfikujący receptę.";
4) w § 6 w ust. 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) nazwę lub nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) leku albo rodzajową lub handlową nazwę środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego lub ich nazwę skróconą, która w jednoznaczny sposób pozwala określić przepisany lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny;",
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
"4)ilość leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, a w przypadku leku recepturowego - jego skład lub nazwę mieszaniny składników, która jest używana zwyczajowo w praktyce farmaceutycznej, a w przypadku leku aptecznego - jego nazwę zgodną z Farmakopeą Europejską lub innymi odpowiednimi farmakopeami uznawanymi w państwach członkowskich Unii Europejskiej;";
5) w § 9:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
"1.Wzór recepty, o której mowa w § 3 ust. 1, określa załącznik nr 6 do rozporządzenia, a  wzór recepty na lek posiadający kategorię dostępności "Rpw" określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.
2. Wymiary recept, o których mowa w ust. 1, nie mogą być mniejsze niż 200 mm długości i 90 mm szerokości. Recepty na leki posiadające kategorię dostępności "Rpw" są wystawiane na druku w kolorze białym.",
b) dodaje się ust. 9-11 w brzmieniu:
"9.W przypadku osoby wystawiającej receptę, która nie jest osobą uprawioną, zakresy liczb będące unikalnymi numerami identyfikującymi recepty wydaje Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny właściwy ze względu na adres zamieszkania osoby wystawiającej receptę.
10.Wojewódzkiemu Inspektorowi Farmaceutycznemu zakresy liczb będące unikalnymi numerami identyfikującymi recepty przydziela właściwy miejscowo dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu na podstawie umowy określającej sposób i warunki przydzielania tych zakresów liczb, z których dwie pierwsze cyfry przyjmują wartość 07.
11.Zakresy liczb będące unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na leki posiadające kategorię dostępności "Rpw" przydzielane przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu Wojewódzkiemu Inspektorowi Farmaceutycznemu mogą być wykorzystane tylko raz.";
6) uchyla się § 10;
7) § 11 otrzymuje brzmienie:
"§ 11.Recepta, na której przepisano wyłącznie leki niepodlegające refundacji posiadające kategorię dostępności "Rp", nie musi odpowiadać wzorowi określonemu w załączniku nr 6 do rozporządzenia.";
8) w § 15 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
"3)adres pacjenta nie jest zgodny z numerem oddziału wojewódzkiego Funduszu.";
9) w § 16 w ust. 1:
a) w pkt 1:
- lit. a otrzymuje brzmienie:
"a)kod uprawnień dodatkowych pacjenta - osoba wydająca określa go na podstawie odpowiednich dokumentów dotyczących pacjenta przedstawionych przez osobę okazującą receptę; osoba wydająca zamieszcza go na rewersie recepty oraz składa swój podpis i zamieszcza ten kod w komunikacie elektronicznym przekazywanym do oddziału wojewódzkiego Funduszu, o którym mowa w art. 45 ust. 2 ustawy o  refundacji,",
-lit. e otrzymuje brzmienie:
"e)numer poświadczenia, o którym mowa w art. 52 ust. 2 pkt 9 ustawy, albo numer dokumentu uprawniającego do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji oraz symbol państwa, w którym znajduje się zagraniczna instytucja właściwa dla osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji - osoba wydająca ustala go na podstawie odpowiednich dokumentów dotyczących pacjenta przedstawionych przez osobę okazującą receptę; osoba wydająca zamieszcza numer tego poświadczenia lub dokumentu na rewersie recepty oraz składa swój podpis i zamieszcza ten numer w  komunikacie elektronicznym przekazywanym do oddziału wojewódzkiego Funduszu, o  którym mowa w art. 45 ust. 2 ustawy o refundacji,",
-w lit. h tiret trzecie otrzymuje brzmienie:
"-w przypadku gdy recepta zawiera kod uprawnienia dodatkowego pacjenta, osoba wydająca wydaje lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny za odpłatnością wynikającą z tego uprawnienia, chyba że zachodzą okoliczności, o których mowa w lit. a - w takim przypadku osoba wydająca wydaje lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny za odpłatnością wynikającą z określonego przez nią uprawnienia dodatkowego pacjenta;",
b) w pkt 2 lit. a i b otrzymują brzmienie:
"a)numer prawa wykonywania zawodu osoby wystawiającej receptę - osoba wydająca określa go na podstawie posiadanych danych dotyczących osoby wystawiającej receptę; osoba wydająca zamieszcza ten numer na rewersie recepty oraz składa swój podpis i  zamieszcza go w komunikacie elektronicznym przekazywanym do oddziału wojewódzkiego Funduszu, o którym mowa w art. 45 ust. 2 ustawy o  refundacji,
b) dane dotyczące osoby uprawnionej albo świadczeniodawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1  pkt 1 - osoba wydająca określa je na podstawie posiadanych danych; osoba wydająca zamieszcza je na rewersie recepty oraz składa swój podpis i zamieszcza je w komunikacie elektronicznym przekazywanym do oddziału wojewódzkiego Funduszu, o którym mowa w art. 45 ust. 2 ustawy o refundacji;",
c) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
"3)jeżeli na recepcie wpisano w sposób nieczytelny lub błędny dane pacjenta, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, f i g, osoba wydająca określa je na podstawie dokumentów przedstawionych przez osobę okazującą receptę; osoba wydająca zamieszcza je na rewersie recepty oraz składa swój podpis; w przypadku danych, o  których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. f i g, osoba wydająca zamieszcza je w  komunikacie elektronicznym przekazywanym do oddziału wojewódzkiego Funduszu, o  którym mowa w art. 45 ust. 2 ustawy o refundacji;";
10) § 27 otrzymuje brzmienie:
"§ 27. 1.Druki recept lub przydzielone unikalne numery identyfikujące receptę przechowuje się w  warunkach zapewniających należytą ochronę przed utratą, zniszczeniem lub kradzieżą.
2. W razie zniszczenia, utraty lub kradzieży druków recept posiadających unikalne numery identyfikujące recepty przydzielone przez oddział wojewódzki Funduszu albo zniszczenia, utraty lub kradzieży zakresów liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty albo podejrzenia sfałszowania tych recept lub tych zakresów, osoba uprawniona albo świadczeniodawca, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, powiadamiają niezwłocznie oddział wojewódzki Funduszu właściwy ze względu na adres osoby uprawnionej albo świadczeniodawcy, przekazując informacje o związanych z tym okolicznościach i numerach tych recept, jeżeli jest to możliwe do ustalenia.
3. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 2, oddział wojewódzki Funduszu niezwłocznie blokuje przydzielone unikalne numery identyfikujące recepty i zamieszcza je w prowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia ogólnopolskiej bazie numerów recept zablokowanych oraz przekazuje w postaci elektronicznej informacje o zablokowanych numerach wszystkim aptekom.
4. W razie zniszczenia, utraty lub kradzieży druków recept posiadających unikalne numery identyfikujące recepty wydane przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego albo zniszczenia, utraty lub kradzieży zakresów liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty albo podejrzenia sfałszowania tych recept lub tych zakresów, osoba wystawiająca receptę powiadamia niezwłocznie Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, który wydał te numery, przekazując informacje o związanych z tym okolicznościach i numerach tych recept, jeżeli jest to możliwe do ustalenia.
5. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 4, Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny zwraca się z wnioskiem do dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu, który przydzielił mu unikalne numery identyfikujące recepty, o niezwłoczne zablokowanie tych numerów i zamieszczenie ich w  prowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia ogólnopolskiej bazie numerów recept zablokowanych oraz przekazanie w postaci elektronicznej informacji o  zablokowanych numerach wszystkim aptekom.
6. Recepty posiadające zablokowane unikalne numery identyfikujące recepty nie są realizowane od dnia następującego po dniu zamieszczenia tej informacji.";
11) w załączniku nr 4  do rozporządzenia w pkt 1:
a) uchyla się lit. b,
b) dodaje się lit. c i d w brzmieniu:
"c)02 - dla druków recept posiadających unikalne numery identyfikujące recepty przydzielone przez oddział wojewódzki Funduszu,
d) 07 - dla druków recept posiadających unikalne numery identyfikujące recepty wydane przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego;";
12) dodaje się załącznik nr 7 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§2. 1.Dopuszcza się wystawianie recept na drukach, których dwie pierwsze cyfry unikalnego numeru identyfikującego receptę, o którym mowa w § 3 ust. 4 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, stanowią 01, zgodnych ze wzorem obowiązującym przed dniem wejścia w  życie niniejszego rozporządzenia, jednak nie dłużej niż do dnia 31 marca 2013 r. Dane, o których mowa w:
1) § 3 ust. 1 pkt 7  lit. b rozporządzenia, o którym mowa w § 1,
2) § 4 ust. 1 pkt 4  rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem
-§ 3 ust. 5 nie muszą być przedstawione w sposób określony w
2. Do dnia 31 marca 2013 r. na drukach recept, dla których unikalne numery identyfikujące recepty wydał Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny, dane, o których mowa w:
1) § 3 ust. 1 pkt 7  lit. b rozporządzenia, o którym mowa w § 1,
2) § 4 ust. 1 pkt 4  rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem
-§ 3 ust. 5 nie muszą być przedstawione w sposób określony w

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie z  dniem 30 grudnia 2012 r.
______
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 95 i 1456.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR RECEPTY

Objaśnienia:
Druga strona (rewers) recepty pozostaje pusta.
Dane, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia, umieszcza się na recepcie w następujących miejscach:
1) w części "Świadczeniodawca" - dane, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia;
2) w części "Pacjent" - dane, o  których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a-c i e-g rozporządzenia;
3) w części "Oddział NFZ" - dane, o  których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia;
4) w części "Uprawnienia dodatkowe" - kody uprawnień dodatkowych pacjenta określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
5) w części "Odpłatność" - dane, o  których mowa w § 6 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz ust. 2 rozporządzenia;
6) w części "Dane i podpis lekarza" - dane, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia;
7) w części "Recepta" - unikalny numer identyfikujący receptę, o którym mowa w § 3 ust. 4  rozporządzenia;
8) w części "Dane podmiotu drukującego" - dane, o których mowa w § 2 ust. 4 rozporządzenia;
9) kod kreskowy umożliwiający automatyczny odczyt unikalnego numeru identyfikującego receptę, o którym mowa w  § 3 ust. 4 rozporządzenia, umieszcza się w dolnej części obszaru oznaczonego napisem "Rpw";
10) kody kreskowe umożliwiające automatyczny odczyt danych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. f i pkt 7  lit. b oraz § 4 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia, umieszcza się odpowiednio:
a) kod kreskowy umożliwiający automatyczny odczyt numeru PESEL umieszcza się w dolnej części obszaru oznaczonego napisem "Pacjent",
b) kod kreskowy umożliwiający automatyczny odczyt numeru prawa wykonywania zawodu osoby uprawnionej, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 7  lit. b rozporządzenia, umieszcza się na polu recepty oznaczonej napisem "Dane i  podpis lekarza",
c) kod kreskowy umożliwiający automatyczny odczyt numeru REGON osoby uprawnionej albo świadczeniodawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1  rozporządzenia, umieszcza się w polu oznaczonym napisem "Świadczeniodawca".

Wiadomości

  • OIL w Gdańsku pomaga lekarzom w sporze z NFZ o recepty
    Pomagamy lekarzom się bronić, bo jeśli ktoś nowej umowy na wystawianie recept nie dostał, nie wiedział, że tę starą ktoś mu próbuje wypowiedzieć, to trudno, żeby zmieniał swoje działanie. A uprawnienia lekarzy i pacjentów się nie zmieniły - mówi mec. Iwona Kaczorowska-Kossowska, radca prawny Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.
  • Apteki przestaną się bać częstej aktualizacji listy leków?
    Wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki na obradach sejmowej komisji zdrowia zapowiedział, że w noweli ustawy refundacyjnej znajdzie się zapis, który zobowiąże NFZ do zwrotu aptekom "wartości leków refundowanych, które sprzedały po cenach obowiązujących na co najmniej dwóch obwieszczeniach refundacyjnych".
  • Refundacyjna pułapka
    W lutym resort zdrowia przesłał do Agencji Oceny Technologii Medycznej wniosek o usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych lenalidomidu w skojarzeniu z deksametazonem w leczeniu dorosłych pacjentów ze szpiczakiem mnogim w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego chemioterapii niestandardowej.