Szanowni Państwo,

Medycyna Praktyczna wykorzystuje w swoich serwisach pliki cookies i inne pokrewne technologie. Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do Państwa potrzeb oraz do celów analitycznych i marketingowych. Korzystamy z cookies własnych oraz innych podmiotów – naszych partnerów biznesowych.

Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić samodzielnie, modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące zmiany ustawień oraz szczegóły dotyczące wykorzystania wspomnianych technologii zawarte są w naszej Polityce Prywatności.

Korzystając z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie plików cookies i podobnych technologii, opisanych w Polityce Prywatności.

Państwa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak może wpłynąć na komfort korzystania z naszych serwisów. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej na podstawie tej zgody.

Klikając przycisk Potwierdzam, wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie wyżej wymienionych technologii oraz potwierdzacie, że ustawienia przeglądarki są zgodne z Państwa preferencjami.

Wytyczne Porozumienia Zielonogórskiego w sprawie wypisywania recept od 10 marca 2012 r.

17.04.2012

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. 2012 poz. 260) Federacja Porozumienie Zielonogórskie przedstawiła jednolite zasady dla lekarzy zrzeszonych w PZ.

Wprowadzone przez Ministra Zdrowia do nowego rozporządzenia zasady wypisywania recept zmieniają dotychczasowe i jednocześnie uniemożliwiają wypisywanie recept wg zaleceń, jakie Federacja przedstawiała do tej pory.

WYTYCZNE

W przypadku wystawiania recepty postępujemy w sposób następujący:

 1. Stosujemy recepty wg wzoru z 2011 roku.
 2. Recepty wystawiamy w sposób czytelny, zalecanym sposobem jest nadruk komputerowy (odręcznie oczywiście nadal można ).
 3. W przypadku umieszczania poprawek na recepcie należy dodatkowo złożyć podpis i odcisnąć pieczęć osoby wystawiającej receptę.
 4. Na recepcie w polu świadczeniodawca umieszczamy za pomocą nadruku, pieczątki lub naklejki:
  1) nazwę albo firmę wynikającą z umowy na wystawianie recept refundowanych zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia;
  2) adres miejsca udzielenia świadczenia zdrowotnego (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, numer lokalu, jeżeli nadano);
  3) numer telefonu;
  4) identyfikator stanowiący dziewięć pierwszych cyfr numeru identyfikacyjnego REGON.
 5. W polu dotyczącym danych pacjenta umieszczamy:
  1) imię i nazwisko,
  2) adres (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, numer lokalu, jeżeli nadano):
  – miejsca zamieszkania albo
  – miejsca pełnienia służby wojskowej, jeżeli dotyczy, albo
  – siedziby urzędu gminy lub gminnego ośrodka pomocy społecznej – w przypadku świadczeniobiorcy, wobec którego wydano decyzję, o której mowa w art. 54 ust. 1 ustawy, albo siedziby świadczeniodawcy, który udzielił świadczenia opieki zdrowotnej – w przypadku osoby bezdomnej, o której mowa w art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  3) wiek – w przypadku dziecka do lat 18 jeżeli na recepcie nie ma jego numeru PESEL
  4) numer poświadczenia, o którym mowa w art. 52 ust. 2 pkt 9 ustawy – w przypadku korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, a w razie braku tego poświadczenia – numer dokumentu uprawniającego do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji wystawionego przez właściwą instytucję zagraniczną,
  5) numer PESEL – jeżeli dotyczy, a w przypadku dziecka nieposiadającego numeru PESEL lub niemożności ustalenia tego numeru – numer PESEL przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159) wraz z adnotacją o zamieszczeniu numeru PESEL osoby innej niż pacjent i podpisem osoby uprawnionej,
  6) numer paszportu lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość – w przypadku cudzoziemca niebędącego osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, a w przypadku osoby posiadającej Kartę Polaka – numer Karty Polaka;
 6. W polu oddział NFZ wpisujemy numer oddziału Funduszu właściwy dla miejsca ZAMIESZKANIA pacjenta (dla ubezpieczonych pobierających emeryturę lub rentę, albo osoby w stanie spoczynku, które nie mają w Polsce miejsca zamieszkania podajemy oddział Mazowiecki albo dla osób pełniących służbę wojskową nie posiadających miejsca zamieszkania oddział właściwy dla miejsca pełnienia służby; dla bezdomnych wpisujemy oddział właściwy dla siedziby świadczeniodawcy). W przypadku kiedy pacjent nie posiada dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej lub pacjentów nieubezpieczonych uprawnionych do świadczeń wpisujemy znak X. W związku z kolejnymi sygnałami o obciążaniu lekarzy za refundację leków w przypadku osób zdaniem NFZ nieuprawnionych do refundacji niezbędne jest dokładne weryfikowanie uprawnienia do świadczeń i w razie wszelkich wątpliwości wpisywania znaku X w pole Oddział NFZ!!! Numer oddziału wpisujemy tylko w przypadku pewności, że pacjent jest ubezpieczony.
 7. W przypadku pacjentów uprawnionych na podstawie przepisów o koordynacji w polu Oddział NFZ wpisujemy kod kraju zgodnie z Załącznikiem nr 3 do rozporządzenia.
 8. W polu uprawnienia dodatkowe umieszczamy kod uprawnień dodatkowych pacjenta, określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia tylko jeżeli dotyczy pacjenta. UWAGA!!! ZMIANA!!! Nie wpisuje się znaku X w przypadku braku uprawnień. Poza dotychczasowymi uprawnieniami: AZ, CN, DN, IB, IN, IW, PO, WP, ZK pojawiło się nowe uprawnienie BW - Pacjent posiadający uprawnienia określone w art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 54 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – decyzja Burmistrza/Wójta/Prezydenta.
 9. Dane o leku wpisujemy zgodnie z nowymi ustaleniami, tj.:
  1) Nazwa leku – w związku z nieprecyzyjnością tego zapisu stosujemy nazwę handlową, można stosować nazwy skrócone, np. Kalipoz prol. zamiast Kalipoz prolongatum; w przypadku wyrobów medycznych, środków spożywczych podajemy nazwę rodzajową lub handlową;
  2) Postać leku – jeżeli występuje w więcej niż jednej postaci;
  3) Dawkę leku – jeżeli występuje w więcej niż jednej dawce;
  4) Ilość leku lub skład leku robionego;
  5) Dawkowanie w przypadku przepisania:
  - więcej niż dwóch najmniejszych opakowań, 100 sztuk pasków diagnostycznych lub strzykawek do insuliny wraz z igłami;
  - leku gotowego lub robionego zawierającego środek odurzający lub substancję psychotropową;
  - leku robionego zawierającego substancję zaliczoną do wykazu A substancji bardzo silnie działających określoną w Farmakopei Polskiej;
  6) Odpłatność leku wg zasady:
  Jeżeli lek występuje w jednej odpłatności to nic nie wpisujemy;
  Jeżeli lek występuje w jednej odpłatności ale określonej tylko i wyłącznie dla specjalnych wskazań refundacyjnych to nic nie wpisujemy jeśli stosujemy tenże lek zgodnie z tymi wskazaniami. Jeśli jednak stosujemy tenże lek poza tymi wskazaniami to wpisujemy symbol X (mimo ,że są zgodne z CHPL .Jednak są to wskazania poza zakresem refundacji -patrz przykład poniżej Areplex)
  Jeżeli ma więcej niż jedną odpłatność to w przypadku kiedy należną odpłatnością jest odpłatność najniższa wpisujemy obok leku literkę P, jeżeli należną jest odpłatność wyższa nie wpisujemy odpłatności;
  Jeżeli lek jest wypisany poza zakresem refundacji, w tym poza CHPL wpisujemy symbol X

  PRZYKŁADY:

  • 1. Majamil prolongatum tabl. 100mg wypisany z powodu przewlekłego leczenia przeciwbólowego w chorobie zwyrodnieniowej stawów – NIE WPISUJEMY ODPŁATNOŚCI gdyż jest tylko jedna zgodnie z obwieszczeniem;
  • Alermed tabl. 10mg wypisany w przypadku kataru siennego – NIE WPISUJEMY ODPŁATNOŚCI gdyż jest tylko jedna zgodnie z obwieszczeniem, jednak jeżeli zastosujemy go w przypadku leczenia wspomagającego leczenie np. zapalenia oskrzeli wtedy jest to poza wskazaniami refundacyjnymi (poza CHPL) i wpisujemy symbol X obok leku co oznacza, że zostanie wydany za 100% odpłatnością;
  • Finlepsin 200mg tabl. wypisany z powodu wskazania „choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe” wpisujemy obok leku literkę P gdyż jest to najniższa odpłatność (bezpłatny); w przypadku wypisania w bólu w przebiegu neuropatii cukrzycowej (wskazanie zgodne z CHPL) nie wpisujemy odpłatności gdyż jest to najwyższa odpłatność określona w wykazie (ryczałt); w przypadku wspomagania leczenia bólu innego niż wymieniony w CHPL oraz w obwieszczeniu (obwieszczenie mówi o bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu) wpisujemy literkę X przy leku, gdyż jest to stosowanie poza zakresem refundacji;
  • Contour TS paski testowe wypisane dla pacjenta z :
   - cukrzycą typu I oraz w pozostałych typach cukrzycy wymagających co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz w terapii cukrzycy za pomocą pompy insulinowej – dopisujemy obok leku literkę P gdyż jest to najniższa odpłatność (Ryczałt)
   - cukrzycą nie spełniającą kryteriów wymienionych powyżej odpłatności nie wpisujemy, gdyż w takiej sytuacji obowiązuje najwyższa odpłatność określona w obwieszczeniu (30%)
   - upośledzoną tolerancję glukozy wpisujemy symbol X gdyż jest to stosowanie pasków poza zakresem ich refundacji.
  • Areplex w wykazie leków refundowanych ma tylko jeden stopień odpłatności. Jednak ten jeden stopień odnosi się tylko do specjalnego zakresu refundacji tj w przypadku miażdżycy objawowej naczyń wieńcowych leczonej stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania, stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania. Nie wpisujemy stopnia odpłatności leku jeśli pacjent spełnia wymienione powyżej kryteria refundacyjne, ponieważ wtedy zgodnie z rozporządzeniem otrzyma lek z odpłatnością 30 %. Tutaj uwaga !!! Jeśli pacjent nie spełnia wymienionych powyżej kryteriów refundacyjnych to określamy odpłatność leku wpisując symbol X (pacjent otrzyma wtedy lek na 100%) pomimo ,że lek ma określony tylko jeden stopień odpłatności. Jednak ten jeden stopień odpłatności odnosi się tylko i wyłącznie do specjalnych kryteriów określonych w wykazie leków refundowanych.

  W przypadku recepty dla inwalidów wojennych (IB) odpłatności nie umieszcza się wcale
  Przy lekach recepturowych również nie oznacza się odpłatności

 10. W polu dane ident. i podpis lekarza umieszczamy dane osoby wystawiającej receptę w zakresie imię i nazwisko oraz numer prawa wykonywania zawodu za pomocą nadruku, pieczątki lub naklejki.
 11. Daty umieszczamy na recepcie według dotychczasowych zasad. Pamiętając o wpisywaniu znaku X w przypadku kiedy recepta nie ma odroczonego terminu realizacji.
 12. Na dole recepty zamieszcza się w formie wydruku informację o podmiocie drukującym receptę (nazwa, adres, REGON) lub napis „wydruk własny” w przypadku wydruku przez osobę wystawiającą receptę.
 13. Jeżeli wystawiamy receptę dla siebie („pro auctore”) lub dla rodziny („pro familiae”) możemy umieścić odpowiedni dopisek na recepcie. Od tego czy umieścimy adnotację zależeć będzie sposób prowadzenia dokumentacji medycznej dla porady związanej z ordynacją. Rodzina zgodnie z rozporządzeniem to: małżonek, zstępni lub wstępni w linii prostej oraz rodzeństwo.
 14. Na recepcie umieszcza się jej numer i kod kreskowy z numerem wg dotychczasowych zasad.
 15. Na recepcie można przepisać maksymalnie pojedynczą ilość leku recepturowego:
  proszki dzielone - do 20 sztuk
  proszki niedzielone (proste i złożone) - do 80 g
  czopki, globulki, pręciki - do 12 sztuk
  roztwory, mikstury, zawiesiny, emulsje-do 250 g
  płynne leki do stosowania zewnętrznego (jeżeli zawierają spirytus, ilość spirytusu w przeliczeniu na spirytus 95% nie może przekroczyć 100 g) - 500 g
  maści, kremów, mazideł, past - do 100 g
  krople do użytku wewnętrznego i zewnętrznego - do 40 g
  mieszanki ziołowe – do 100 g
  pigułki - do 30 sztuk
  kleiny - do 500 g
  krople do uszu, oczu i nosa oraz maści oczne sporządzane w warunkach aseptycznych - do 10 g.
 16. Na jednej recepcie można przepisać leki na maksymalnie 90 dni podając sposób dawkowania. Podczas porady można wystawić do trzech recept na następujące po sobie okresy stosowania obejmujące łącznie 90 dni stosowania, a w przypadku recept na środki antykoncepcyjne do sześciu recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 6-miesięcznego stosowania. Środki antykoncepcyjne można również przepisać na jednej recepcie w ilości niezbędnej do 6-miesięcznego stosowania.
 17. Na recepcie można przepisać do pięciu leków gotowych albo jeden lek recepturowy.
 18. Wiele elementów recepty farmaceuta może uzupełnić, poprawić podczas jej realizacji. Nie może poprawiać uprawnienia do refundacji w zakresie wpisanego, bądź nie, kodu oddziału NFZ, nie może także dopisać numeru PESEL. W rozumieniu rozporządzenia i na potrzeby postępowania kontrolnego taka recepta uważana jest za wypisaną nieprawidłowo, ale zrealizowaną prawidłowo. Oznacza to, że odpowiedzialność za nią spoczywa na lekarzu, pomimo że pacjent otrzymał to co powinien!!!
 19. Termin realizacji recepty to 30 dni, w przypadku antybiotyków stosowanych wewnętrznie i parenteralnie to 7 dni. W przypadku wypisania kilku leków na recepcie termin ich realizacji liczony jest indywidualnie dla każdego z nich.
 20. Druki recept należy przechowywać w warunkach należytej ochrony przed zniszczeniem, utratą lub kradzieżą. W przypadku zniszczenia, utraty lub kradzieży druków recept albo puli numerów należy zawiadomić Oddział NFZ właściwy ze względu na adres świadczeniodawcy.
 21. Kontrola wystawiania recept obejmuje badanie i ocenę działań osoby wystawiającej receptę w zakresie:
  1) zgodności danych zamieszczonych na recepcie z prowadzoną dokumentacją medyczną; 2
  ) prawidłowości wystawienia recepty oraz zgodności jej wystawienia z przepisami prawa.
 22. Dotychczasowe wzory recept (te z 2011 roku) można stosować (i tak zalecamy) do końca 2012 roku.
 23. Do końca 2012 roku można stosować pule numerów 20 znakowe, można również dodawać samodzielnie przed numerem 20 znakowym cyfry 00 lub 01.
 24. Od 1 stycznia 2013 roku wymagane będzie stosowanie nowego wzoru recepty oraz umieszczanie na niej poza kodem kreskowym numeru recepty, także kodów kreskowych z REGONEM świadczeniodawcy oraz numerem prawa wykonywania zawodu wystawiającego receptę. Mamy nadzieję, że do tego czasu nastąpią zmiany zasad wystawiania recepty , dlatego Federacja PZ rekomenduje stosowanie recept wg wzoru z roku 2011.

Wiadomości

 • OIL w Gdańsku pomaga lekarzom w sporze z NFZ o recepty
  Pomagamy lekarzom się bronić, bo jeśli ktoś nowej umowy na wystawianie recept nie dostał, nie wiedział, że tę starą ktoś mu próbuje wypowiedzieć, to trudno, żeby zmieniał swoje działanie. A uprawnienia lekarzy i pacjentów się nie zmieniły - mówi mec. Iwona Kaczorowska-Kossowska, radca prawny Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.
 • Apteki przestaną się bać częstej aktualizacji listy leków?
  Wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki na obradach sejmowej komisji zdrowia zapowiedział, że w noweli ustawy refundacyjnej znajdzie się zapis, który zobowiąże NFZ do zwrotu aptekom "wartości leków refundowanych, które sprzedały po cenach obowiązujących na co najmniej dwóch obwieszczeniach refundacyjnych".
 • Refundacyjna pułapka
  W lutym resort zdrowia przesłał do Agencji Oceny Technologii Medycznej wniosek o usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych lenalidomidu w skojarzeniu z deksametazonem w leczeniu dorosłych pacjentów ze szpiczakiem mnogim w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego chemioterapii niestandardowej.