Szanowni Państwo,

Medycyna Praktyczna wykorzystuje w swoich serwisach pliki cookies i inne pokrewne technologie. Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do Państwa potrzeb oraz do celów analitycznych i marketingowych. Korzystamy z cookies własnych oraz innych podmiotów – naszych partnerów biznesowych.

Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić samodzielnie, modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące zmiany ustawień oraz szczegóły dotyczące wykorzystania wspomnianych technologii zawarte są w naszej Polityce Prywatności.

Korzystając z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie plików cookies i podobnych technologii, opisanych w Polityce Prywatności.

Państwa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak może wpłynąć na komfort korzystania z naszych serwisów. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej na podstawie tej zgody.

Klikając przycisk Potwierdzam, wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie wyżej wymienionych technologii oraz potwierdzacie, że ustawienia przeglądarki są zgodne z Państwa preferencjami.

1 lipca – pytania do prawnika

28.06.2012
1 lipca – pytania do prawnika

Pytania do prawnika. Odpowiada dr n. praw. Radosław Tymiński, specjalizujący się w prawie medycznym, www.prawalekarza.pl.

Czy dotychczasowe umowy zawarte z NFZ-em przed wejściem w życie ustawy refundacyjnej wygasały z mocy tej ustawy?

Konieczność zawarcia umowy na wystawianie recept refundowanych przez niektórych lekarzy wynika z art. 48 ust. 1-2 ustawy refundacyjnej. W przepisie tym brak jest wzmianki o dalszym losie dotychczasowych umów z NFZ-em. W przepisach przejściowych do ustawy refundacyjnej w art. 80 ust. 2 wskazano, że lekarze i NFZ mają obowiązek dostosować treść umowy zawartej na wystawienie recept refundowanych do przepisów ustawy refundacyjnej w terminie do dnia 30 czerwca 2012 r. Należy jednak zaznaczyć, że w przepisie tym nie określono, co się stanie, jeżeli obowiązek ów nie zostanie zrealizowany. W sensie prawnym przepis ten więc obowiązuje, ale nie ma sankcji (w prawoznawstwie określa się takie przepisy jako leges imperfectae). Tym samym z ustawy refundacyjnej nie wynika nieważność umów niedostosowanych. Innymi słowy, umowy zawarte z NFZ-em nie wygasły z mocy samej ustawy refundacyjnej. Do ich rozwiązania potrzeba zatem było wypowiedzenia przez jedną ze stron.

Czy w sytuacji, gdy lekarz odebrał pismo z NFZ i nie odesłał aneksu, umowa rzeczywiście jest wypowiedziana skutecznie i wygasa 30 czerwca?

Moim zdaniem tak. W liście do lekarza znalazło się bowiem oświadczenie o wypowiedzeniu dokonane na piśmie. Zgodnie z art. 89 Kodeksu cywilnego, powstanie lub ustanie skutków czynności prawnej można uzależnić od zdarzenia przyszłego i niepewnego (z pewnymi wyjątkami). Warunkiem zaktualizowania się skuteczności wypowiedzenia, o którym mowa, był brak odesłania przez lekarza podpisanej nowej wersji umowy. Tym samym w tej sytuacji połączono warunek z terminem. Tego rodzaju konstrukcja oznacza uzależnienie skutków czynności prawnej od zdarzenia przyszłego i niepewnego, jeżeli nastąpi ono w określonym terminie. Dopuszczalność tego typu konstrukcji nie budzi zasadniczych zastrzeżeń (zob. np. wyrok SN z 20 września 2007 r., sygn. akt II CSK 241/07).

Czy brak odbioru listu poleconego lub nie odebranie go dwukrotnie jest równoznaczne z doręczeniem listu?

Narodowy Fundusz Zdrowia nie jest organem administracji publicznej (art. 96 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej), tak więc nie stosuje się doń tzw. fikcji doręczenia, która funkcjonuje na mocy przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którą - w uproszczeniu - dwukrotne nieodebranie skutkuje uznaniem oficjalnego pisma za doręczone. Niemniej stosuje się zasady Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią (art. 61). Należy zatem stwierdzić, że oświadczenie o rozwiązaniu umowy jest skuteczne dopiero z chwilą, gdy lekarz zapoznał się z jego treścią lub miał taką realną możliwość. Ze względu na fakt, że w przepisie jest mowa o możliwości zapoznania się z treścią oświadczenia w orzecznictwie przyjęto, iż list polecony uważa się za doręczony także w razie odmowy przyjęcia pisma przez adresata - nie ma zatem konieczności potwierdzenia odbioru.

Czy w sytuacji, gdy lekarz odesłał aneks, lecz wykreślił w nim fragmenty dotyczące kar i zwrotu refundacji, można uznać umowę za zawartą bez tych fragmentów?

Do zawarcia umowy potrzeba zgodnego oświadczenia dwóch stron. Należy przy tym zaznaczyć, że NFZ przesyłał umowy niepodpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania go w danej umowie z lekarzem. Tym samym umowa z wykreślonymi karami nie została zawarta przez sam fakt podpisania jej przez lekarza.

Minister zapowiedział wycofanie się z kar i rozesłanie nowych umów. Czy NFZ może zarządzeniem Prezesa unieważnić wysłane aneksy i przedłużyć ważność starych umów?

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego (art. 61), odwołanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej. Tym samym moim zdaniem nie ma możliwości wycofania się już z rozwiązania umowy. Należy stwierdzić, że umowa została rozwiązana. Obecnie należy zawrzeć po prostu nową umowę.

Wiadomości

  • OIL w Gdańsku pomaga lekarzom w sporze z NFZ o recepty
    Pomagamy lekarzom się bronić, bo jeśli ktoś nowej umowy na wystawianie recept nie dostał, nie wiedział, że tę starą ktoś mu próbuje wypowiedzieć, to trudno, żeby zmieniał swoje działanie. A uprawnienia lekarzy i pacjentów się nie zmieniły - mówi mec. Iwona Kaczorowska-Kossowska, radca prawny Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.
  • Apteki przestaną się bać częstej aktualizacji listy leków?
    Wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki na obradach sejmowej komisji zdrowia zapowiedział, że w noweli ustawy refundacyjnej znajdzie się zapis, który zobowiąże NFZ do zwrotu aptekom "wartości leków refundowanych, które sprzedały po cenach obowiązujących na co najmniej dwóch obwieszczeniach refundacyjnych".
  • Refundacyjna pułapka
    W lutym resort zdrowia przesłał do Agencji Oceny Technologii Medycznej wniosek o usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych lenalidomidu w skojarzeniu z deksametazonem w leczeniu dorosłych pacjentów ze szpiczakiem mnogim w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego chemioterapii niestandardowej.